Publicerad 17 mars 2021

Organisationer, sociala dialogen

SKR deltar i den sociala dialogen genom medlemskap och aktivt deltagande i SGI Europe (f d CEEP) som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKR deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Inom den sociala dialogen träffas representanter för arbetsgivarna och de fackliga företrädarna. De förhandlar om och överlägger i frågor som omfattar alla sektorer och branscher inom EU. Ibland deltar också representanter för EU-kommissionen i dialogen.

Representanter för arbetsgivarna är SGI Europe, organisationen för offentliga arbetsgivare, och BusinessEurope, arbetsgivarorganisation för privata arbetsgivare på EU-nivå. ETUC, på svenska kallad Europafacket, EFS (Europeisk facklig samverkan), företräder de fackliga organisationerna.

Social dialog på sektorsövergripande nivå

SGI Europe

SGI Europe är en europeisk arbetsgivarorganisation för offentliga arbetsgivare i stat, kommuner, regioner och offentliga företag. SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare i EU med över 17 miljoner anställda.

Övriga arbetsmarknadsparter som deltar i denna dialog är Business Europe (privata arbetsgivare)/SMEunited (små och medelstora företag) och ETUC (Europafacket).

SGI Europe Sweden

SGI Europe

Social dialog på sektors- och branschnivå

CEMR - Council for European Municipalities and Regions

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Inom CEMR finns Employers’ Platform (CEMR-EP)som tillsammans med EPSU (European Federation of Public Service Unions) är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för lokal och regional förvaltning.

CEMR Employers’ Platform

HOSPEEM - European Hospital and Health Care Association

HOSPEEM är den europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare. HOSPEEM och EPSU är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för europeiska sjukhus.

HOSPEEM

EFEE - European Federation of Education Employers

EFEE är en europeisk arbetsgivarorganisation inom utbildningssektorn på alla utbildningsnivåer. Tillsammans med ETUCE (European Trade Union Committee for Education) är EFEE arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för utbildning.

EFEE

Övriga organisationer

ILO - International Labour Office

SKR intressebevakar också de internationella arbetsgivarfrågorna genom sitt deltagande i den svenska ILO-kommittén.

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Kommittén är en trepartisk myndighet som består av regeringen och arbetsmarknadens parter och ligger under arbetsmarknadsdepartementet.

Svenska ILO-kommittén

ILO

Kommitténs arbetsuppgifter

  • Lämnar underlag för regeringens svar till ILO vid utarbetandet av nya konventioner och rekommendationer samt för ställningstaganden i ratifikationsfrågor.
  • Lämnar rapporter till ILO om tillämpningen av de konventioner som Sverige ratificerat.
  • Är remissorgan för statliga utredningsbetänkanden och andra initiativ med förslag som kan ha betydelse för Sveriges internationella åtaganden.

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.