Publicerad 28 mars 2024

Hälso- och sjukvård för människor som flyr från Ukraina

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om hälso- och sjukvård till människor som flyr från Ukraina.

 • Behöver nyanlända barn ha genomgått en hälsoundersökning innan de bereds plats på en skola? (Uppdaterad: 27 maj 2024)

  Nej, skolan kan inte ställa några krav på en hälsoundersökning. Att genomgå hälsoundersökningar är ett erbjudande och inte något krav. Skolan är skyldig att ta emot elever oavsett om de har genomgått en hälsoundersökning eller inte. Elevhälsans medicinska insats kan erbjuda ett allmänt hälsobesök och en allmän hälsokontroll.

 • Vilka rekommendationer ges till människor som flytt från Ukraina och befinner sig i Sverige, beträffande smittskydd för tex covid-19? (Uppdaterad: 11 april 2022)

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer om smittskyddsinsatser till människor som kommer till Sverige från Ukraina. Det innebär tillgång till nödvändig hälso-och sjukvård ur ett smittskyddsperspektiv. Myndigheten har också tagit fram informationsmaterial på både ukrainska och ryska.

  Information med anledning av rådande situation i Ukraina, Folkhälsomyndigheten

 • Har människor som kommer från Ukraina möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige? (Uppdaterad: 29 mars 2022)

  Regeringen avsätter medel så att regionerna snabbt och säkert kan erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19. Regionerna erhåller ersättning inom ramen för den tilläggsöverenskommelsen som tecknades 17 mars.

  Vaccinering mot covid-19

 • Vad gäller för de som ännu inte beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Från och med 1 juli 2022 omfattas personer som har ansökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl, på samma sätt som de som har hunnit beviljas ett sådant uppehållstillstånd. Detta sedan riksdagen har beslutat om ny lydelse av 4 § punkten 2 i den lagen, för att bestämmelsen också ska avse de massflyktingar som har ansökt om uppehållstillstånd men ännu ej beviljats tillståndet.

  För personer som ännu inte har ansökt om uppehållstillstånd gäller att de ska erbjudas omedelbar/akut vård enligt 8 kap. 4 § Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). De får själva betala hela vårdkostnaden samt kostnaden för eventuella förskrivna läkemedel.

  Vissa regioner har fattat beslut om att erbjuda alla som kommer från Ukraina samma vård som asylsökande och/eller papperslösa.

  När det gäller läkemedel förskrivna på recept har många regioner fattat beslut om tillfälliga rutiner för att hantera kostnader för dessa läkemedel på apotek. I annat fall betalar individen hela kostnaden själv.

  För mer detaljer kring detta kontakta respektive region.

 • Ska de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet erbjudas en hälsoundersökning? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Ja, en region ska, om det inte är uppenbart att det inte behövs, erbjuda flyktingar en hälsoundersökning. Detta regleras i 7§ lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

  Ett erbjudande om hälsoundersökning till de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, ska lämnas när flyktingen har etablerat boende inom regionen.

  Lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl, Sveriges riksdag

  Översättningar

  Åtta regioner (Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Sörmland, Region Örebro och Region Östergötland) har gemensamt tagit fram kallelser till hälsoundersökningar på flera språk däribland ukrainska och ryska.

  Kallelse till hälsoundersökning översatt till olika språk, Uppdrag Psykisk Hälsa

 • Vilken lagstiftning styr vad regionerna ska erbjuda? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Det är lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som styr vilken vård som regionerna ska erbjuda. Av 4 § punkt 2 framgår att lagen gäller för den som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt bestämmelserna 21 kap. utlänningslagen, vilket är fallet för de personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Lagen har ändrats den 1 juli 2022 för att också omfatta de som har ansökt om ett sådant uppehållstillstånd men ännu ej beviljats tillståndet.

  Lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl, Sveriges riksdag

 • Vilken hälso-och sjukvård ska regioner erbjuda de som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (Uppdaterad: 29 juni 2022)

  De som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas vård på samma premisser som den som är asylsökande.

  Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård enligt följande:

  • Barn ska erbjudas vård i samma omfattning som gäller för barn som är bosatta i regionen.
  • Regionen ska erbjuda personer från 18 års ålder vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen och hälsoundersökning/hälsosamtal.

Kostnader och avgifter

 • Ska de som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betala något för hälsoundersökningen? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Nej, hälsoundersökningen som erbjuds efter att personen ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet, är avgiftsfri både för vuxna och för barn.

 • Vilka patientavgifter ska de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betala? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  De ska betala patientavgifter enligt de bestämmelser som finns i förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

  Vuxna ska betala vårdavgift med 50 kronor för besök hos läkare inom den offentliga primärvården samt för läkarvård som ges efter remiss av läkare i den offentliga primärvården.

  För annan sjukvårdande behandling än läkarvård där patienten har en remiss från en läkare inom den offentliga vården, betalar de en vårdavgift på 25 kronor. Vid sjukresa betalar vuxna avgift med högst 40 kronor.

  För barn som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller samma patientavgifter som för barn som är bosatta i regionen.

  Tandvård

  Tandvård hos en tandläkare i folktandvården kostar 50 kronor för en vuxen person och är kostnadsfri för personer som inte har fyllt 18 år. Avgifter för tandvård framgår av 8 § i förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

  Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar, Sveriges riksdag

 • Vad gäller beträffande egenavgift för läkemedel för de flyktningar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Asylsökande och de grupper som ansökt eller registrerats enligt massflyktsdirektivet omfattas inte av läkemedelsförmånen utan för dessa gäller i stället förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

  Enligt 6 § i förordningen ska flyktingar betala en avgift på högst 50 kronor för receptförskrivna läkemedel. Har personen inom loppet av en sex månader betalat mer än 400 kronor får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag för de kostnader som överstiger 400 kronor, enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Barn och unga vuxna

  Personer som är under 18 år vid inköpstillfället ska enligt 6a § i förordning (1994:362) inte betala en avgift för läkemedel och andra varor.

 • Hur ersätts regionerna för den vård som ges till de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Regionerna ersätts av staten enligt följande:

  • en schablonersättning som lämnas med visst belopp per kvartal och person
  • särskild ersättning om kostnaden för en vårdkontakt uppgår till mer än 100 000 kronor
  • en schablonersättning för en genomförd hälsoundersökning per person inklusive hälsosamtal och kostnad för tolk i samband med hälsoundersökningen.

  Ersättningarna regleras i förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande och gäller även de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Tolkning inom hälso-och sjukvården

 • När ska tolk erbjudas? (Uppdaterad: 3 oktober 2022)

  När en myndighet har kontakt med någon som inte behärskar svenska ska myndigheten vid behov använda tolk. Myndigheten ska också se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt som medborgare. Detta framgår av 13 § förvaltningslagen.

  Enligt 3 kap patientlagen har alla patienter rätt att få begriplig information om bland annat sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Tolkbehov och språk bör antecknas i patientens journal. Patienten behöver inte betala för att få tillgång till tolk.

  Hälso- och vårdpersonal och patienten måste kunna kommunicera med varandra för att tillgodose kravet på information.

  Informationen ska anpassas till:

  • patientens ålder
  • mognad
  • erfarenhet
  • språkliga bakgrund
  • andra individuella förutsättningar.

  Den hälso- och sjukvårdspersonal som ger informationen behöver också enligt 3 kap. 7 § patientlagen så långt som möjligt, försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

  På 1177 Vårdguiden finns information på många olika språk som kan vara användbar vid kontakt med hälso- och sjukvården.

  Tolka till mitt språk, 1177 Vårdguiden

 • Kan närstående användas som tolkar? (Uppdaterad: 3 oktober 2022)

  Nej, en tolk ska alltid användas vid behov. Det gäller även om patienten har familjemedlemmar eller närstående med sig vid besöket i hälso- och sjukvården som talar svenska. Använd inte barn eller andra familjemedlemmar och närstående som tolkar av rättssäkerhetsskäl.

Informationsansvarig

 • Olle Olsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.