Publicerad 22 november 2023

Insamling och återvinning av anestesigaser från operation

Östersunds sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt för att samla in klimatpåverkande anestesigaser i syfte att stoppa utsläpp av växthusgaser och möjliggöra att den insamlade gasen kan användas på nytt.

Bakgrund

Anestesigaser som används vid sövning av patienter är mycket starka växthusgaser. Klimatpåverkan är hundratals upp till tusentals gånger större än för koldioxid. Det är därför problematiskt att överskottsgasen som patienterna andas ut under narkos färdas ut från operationssalarna till atmosfären.

Östersunds sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt där anestesigaser, som patienter andas ut under sövning, samlas upp i ett filter som installeras på narkosapparaterna. I och med detta stoppas anestesigaserna från att komma ut i atmosfären vilket gör att klimatpåverkande utsläpp förhindras och gasen kan användas på nytt.

Genomförande

Östersunds sjukhus blev kontaktade av ett medicinteknikföretag angående intresse att testa deras slutna system för insamling och återanvändning av anestesigaser. En förutsättning var att sjukhuset hade narkosapparater med möjlighet till passivt utsug, vilket krävs för tekniken.

En anestesisjuksköterska på Centraloperation var på tårna och satte ihop en arbetsgrupp för projektet. Leverantören har under pilotprojektet stått för alla kostnader vilket även innefattat material för ombyggnad av alla sjukhusets narkosapparater.

I pilotprojektet testades att i skarpt läge samla in anestesigaser, där filterburkar byttes under pågående operation. I projektet ingick också test av logistik i form av ivägskickande av fyllda filterburkar till leverantören. Även arbetsmiljöaspekter har inkluderats i projektet.

Det har under projektets gång funnits ett stort engagemang hos medarbetare på Centraloperation. Samarbetet mellan Centraloperation, MTA och interna miljöfunktionen har också funkat bra.

Tekniken bakom

Tekniken för insamling innebär att en hållare för en filterburk (kanister) installeras på narkosapparaten. Ombyggnationen av narkosapparaterna genomförs av medicintekniska avdelningen och tar cirka 15 minuter per apparat. Filtret består av aktivt kol som absorberar anestesigasen som patienten andas ut. Samma filter kan användas för gaserna sevofluran, desfluran och isofluran. Gasmolekylerna fastnar på kolet och stannar i filtret. När filtret är mättat skickas kanistern tillbaka till leverantören för att därefter återvinna gasen genom att hetta upp kolet. Gasmolekylerna släpper då från kolet och kan tappas upp på nya gasflaskor för att användas igen.

Det här har arbetet lett fram till

Efter att pilotprojektet avslutades har arbetssättet övergått till ordinarie verksamhet. November 2023 var 17 av 22 narkosapparater på Östersunds sjukhus ombyggda, och material finns för att bygga om samtliga apparater.

En studie har visat att 99% av anestestigaserna absorberas av filtret, och en genomförd livscykelanalys har kommit fram till att tekniken bidrar till en minskning på 88% koldioxid­ekvivalenter jämfört med om gaserna släpps ut direkt i atmosfären.

Förutom att anestesigaserna inte släpps ut i atmosfären, har projektet också medfört bättre arbetsmiljö för medarbetarna på operationssalarna då det aktiva utsuget kopplas bort vilket innebär lägre ljudnivå. Det har inte inneburit någon störning i arbetssätt och byte av kanister kan enkelt göras även under pågående operation.

Under november 2023 har leverantören meddelat att återvinningen av narkosgasfiltren är pausat tills vidare. Detta beror på att filtren klassas som avfall enligt EU-lagstiftning, och avfall får inte transporteras över landsgränser utan ett särskilt tillstånd som endast avfallsföretag kan beviljas. Det pågår nu ett arbete med att få de fyllda filtren att klassas som ”återvinningsbart” i stället för ”avfall”, och förhoppningen är att det ska lösas under 2024. Tills vidare destrueras filtren tillsammans med övrigt läkemedelsavfall och förbränns vilket är bättre än att släppa ut dem direkt i atmosfären. En LCA som genomförts i USA visar att förbränning av de fyllda filtren innebär en minskning på 80 % CO2e, jämfört med om gaserna släpps ut direkt i atmosfären.

Fördjupning

Först i Sverige att stoppa utsläpp av anestesigaser, Region Jämtland Härjedalen

Värsta växthuseffekten – nu återvinns narkosgaser från operationerna på sjukhuset, Östersunds-Posten

Jämtmedel, informationsblad från Läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen (PDF)

Kontaktperson

Josefine Bergstrand
Anestesisjuksköterska/MT-samordnare
Östersunds sjukhus

Nina Hagsved
Miljöstrateg
Region Jämtland Härjedalen

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat
Exempel från
Region
Tidsperiod
maj 2022 - maj 2023
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Innovation

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel