Publicerad 16 oktober 2023

Statistik om socialtjänst

SKR samlar in statistik genom brukarundersökningar inom socialtjänsten. Dessutom samarbetar SKR med Socialstyrelsen om Öppna jämförelser. All statistik publiceras i Kolada.

Funktionshinderområdet, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet som SKR stöttar kommuner och privata aktörer att genomföra för boenden och boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Uppdateras årligen.

Funktionshinder, brukarundersökning

Individ- och familjeomsorg, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning som SKR stöttar kommuner att genomföra inom myndighetsutövande/utredande verksamheter i social barn- och ungdomsvård (till ungdomar 13 år och äldre samt vårdnadshavare till barn och unga 0-20 år), missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd. Uppdateras årligen.

Individ- och familjeomsorg, brukarundersökning

Placerade barn och unga, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning som SKR stöttar kommuner och privata aktörer att genomföra om stödet till ungdomar placerade i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB. Uppdateras årligen.

Placerade barn och unga, brukarundersökning

Öppna jämförelser: Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

Presenteras i form av indikatorer där data till största delen hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.