Publicerad 25 mars 2022
Nyhet

Utvecklingen av välfärdsbrott är systemhotande

Välfärdsbrott är ett växande problem för hela samhället och kan innebära att förtroendet för det välfärdssystem som vi har minskar och dessutom leder till osund konkurrens.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar Brottsförebyggande rådet (Brå):s rapport om välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Det är den första totalundersökningen av hur välfärdsbrott sker från företag och föreningar mot kommuner och regioner.

Att välfärdsbrottslighet finns inom sektorn har SKR tidigare belyst genom rapporter. De tidigare erfarenheterna stämmer väl överens med de slutsatser Brå kommit fram till. Därför är det centralt att fortsätta arbetet med att förebygga, leta och agera mot välfärdsbrottsligheten.

– Undersökningen ger oss värdefull kunskap om hur välfärdsbrottsligheten ser ut och som riskerar att hota vårt välfärdssystem. Oseriösa aktörer ska inte få finnas i välfärdssystemen och vi måste aktivt agera mot att skattepengar används till fusk och oegentligheter, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Brå liksom SKR pekar på att det finns goda exempel på kommuner och regioner som arbetar målmedvetet för att motverka välfärdsbrott, men att det fortfarande finns många åtgärder som behöver vidtas på olika nivåer. Myndigheter, kommuner och regioner behöver samverka för att gemensamt ta krafttag mot välfärdsbrott i alla dess former. Myndighetssamverkan måste också fungera i mindre kommuner där statliga myndigheter inte finns på plats.

– Det behövs mer nationellt stöd, ökad kunskap, utvecklade verktyg och chefer och medarbetare som känner att de har lagen och ledningen i ryggen för att våga och orka stå upp för det som är rätt, säger Anders Knape.

SKR anser att det är viktigt att BRÅ uppmärksammar de bristande verktyg som upphandlande myndigheter har, för kontroll av leverantörer i samband med offentliga upphandlingar. En lösning på detta problem skulle slå brett och bidra till att de 800 miljarder skattekronor som årligen spenderas på offentlig upphandling enbart går till seriösa leverantörer.

SKR ser vissa farhågor att nationella tillstånd, genom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), blir mer omfattande om detta inte åtföljs av snabbare beslutsprocesser och ökad transparens kring tillstånd och tillsynsärenden hos myndigheten som blir till gagn för våra medlemmar.

BRÅ lyfter åtgärder och behov av förstärkta kunskaper hos kommuner och regioner för att på ett tidigare skede finna välfärdsbrottslighet. Detta är något i vilket SKR har en viktig roll och vill stödja medlemmarna i arbetet med att förstärka både det förebyggande arbetet men även öka fokus på uppföljningarna av avtal, anslutningar och bidrag.

SKR anställer nu en samordnare för att utveckla arbetet mot välfärdsbrott. Samordnaren kommer bland annat att tydliggöra den lagstiftning som hindrar arbetet med att stävja välfärdsbrott, ge stöd till utsatta kommuner och regioner och tillsammans med kommuner och regioner och berörda myndigheter utveckla motkraft mot välfärdsbrott.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR