Publicerad 20 maj 2022
Nyhet

Lagförslag om ändringar i LVU kräver fortsatt arbete

Barnets bästa måste säkerställas vid alla placeringar. Intentionen med LVU-utredningen är därför god, men lagförslaget behöver omarbetas för att uppnå barnets bästa.

Foto

Arion Chryssafis

Riksdagens socialutskott har som ett led i beredningen av ändringar i lagen om vård av unga, LVU, tagit fram en promemoria om barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU.

SKR anser att intentionen i promemorian att stärka barnets bästa är god. Det är angeläget att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU.

SKR anser dock att förslaget innehåller så allvarliga brister att det kan ifrågasättas om den avsedda intentionen uppnås. För att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid vårdens upphörande är det av yttersta vikt att lagstiftningen blir rättssäker.

– Det är viktigt att vi stärker placerade barns förutsättningar för en trygg, säker och stabil uppväxt. Intentionerna i den här utredningen är god, men tyvärr innehåller den flera brister som gör det svårt att bedöma vilka konsekvenser ändringarna får och svårt för socialtjänsten att arbeta utifrån, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR anser att utredningens huvudförslag, en ny grund för fortsatt LVU-vård, är bristfälligt gällande både hur lagförslaget har utformats och den bakomliggande analysen. Exempelvis föreslås nya krav för risk- och skadebedömningen, som skiljer sig mot liknande bedömningar i LVU, och det är svårt att förstå hur dessa ska tillämpas. Förslaget innehåller även delar som inte är rättssäkra för individen då det är oklart när vården ska upphöra samt otydligt vad som gäller kring domstolens prövning av socialnämndens beslut.

– Beslut om tvångsvård är en ingripande åtgärd. För att socialnämnder ska ta sådana beslut är det viktigt att förutsättningarna är tydliga i LVU och att lagändringar tagits fram utifrån ett barnrättsperspektiv, säger Arion Chryssafis.

Viktigt invänta andra utredningar

SKR är positiva till förslaget att begränsa möjligheten att begära en hemtagningsutredning, förslaget bidrar till ökad stabilitet för placerade barn. För att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och öka tryggheten för placerade barn vore det bra att utreda om liknande begränsningar bör införas även vid andra beslut enligt LVU, exempelvis flyttningsförbud och umgängesbegränsning.

SKR anser att promemorians förslag i sin nuvarande form som en ny grund för fortsatt vård enligt LVU behöver omarbetas och lämnar i yttrandet skäl och motiveringar till de förändringar som behöver beaktas och förtydligas i en kommande proposition. Det finns i nuläget såväl lagförslag som pågående utredningar som tar sikte på att stärka principen om barnets bästa samt säkerställa trygghet och stabilitet för placerade barn och SKR anser även dessa bör inväntas innan en ny bestämmelse om tvångsvård införs.

Läs vidare

Sakkunnig

Mia Hemmestad
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR