17 november 2021 till 25 maj 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger

Utbildningen, som genomförs i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör övergripande styrning och ledning. Den fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till controllers, kvalitetschefer/strateger med fler som arbetar kommun- eller regionövergripande med ledning och styrning.

 • Vid utbildningstillfällen varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner.
 • Föreläsare är företrädare från SKR samt externa personer som representerar praktik och forskning.
 • Vid varje tillfälle görs reflektioner kring hur det som tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns styrning. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få hemläxor.

Tid och plats

Utbildningen sker digitalt och är fördelad på fyra utbildningstillfällen á två dagar. Aktuella tider är:

 • Block 1 17-18 november 2021
 • Block 2 16-17 februari 2022
 • Block 3 27-28 april 2022
 • Block 4 24-25 maj 2022

Förberedelser

Inför första utbildningstillfället förväntas deltagarna skicka in beskrivningar på sina styrmodeller och ta fram en nulägesanalys på sin mål-och resultatstyrning. SKR sammanställer också en översiktlig bild som visar kommunens och regionens kostnader och resultat bland annat baserat på uppgifter från Koladas effektivitetsnyckeltal, ÖJ med mera.

Referensgrupp

Det är önskvärt att deltagarna, under utbildningens gång, på hemmaplan har tillgång till en referensgrupp (eller liknande) med några representanter från ledningen (tjänstepersoner). Syftet med gruppen är att kunna diskutera och applicera det som delges i utbildningen i den egna organisationens styrning och ledning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör övergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet inom området.

Utbildningen fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Block 1: Ledning och styrning – en introduktion

Syfte: Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag.

 • Varför behöver vi styrning och ledning? Hur hänger det ihop?
 • Vad är politikens respektive tjänstepersonernas ansvar?
 • Hur har styrningen förändrats över tid?
 • Vi tar en titt på några styrlogiker och vilka effekter som kan uppnå med dessa. Introduktion kring mål- och resultatstyrning.
 • Självanalys av den egna organisationens styrning. Framtidsspaning – vad är på gång inom styrningen?

Block 2: Planera, följa upp och analysera

Syfte: Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp och analysera

Under detta blocket sker en fördjupning kring mål- och resultatstyrning med fokus på att planera, följa upp och analysera.

 • Vad är mål och resultat?
 • Hur hittar vi mätvärden och fakta?
 • Hur tolkar man och analyserar resultat. Alla viktiga delar för en fungerande styrning.

Block 3: Åtgärder, förändringsarbete och ständiga förbättringar

Syfte: Att förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete

 • Att gå från ord till handling. Hur kan man arbeta fram förbättringsförslag?
 • Hur kan vi involvera brukare och medborgare i denna processen?
 • Hur skapar man ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.

Block 4: Att leda för resultat

Syfte: Att förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar

 • Hur skapar man en resultatkultur i sin organisation? En kultur som innebär att alla medarbete känner ett engagemang och delaktighet för att åstadkomma positiva effekter för brukare och medborgare.
 • Hur leder man ett förändringsarbete? Vad krävs av mig som controller? Vilka är mina verktyg?

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet och anmälan:

Leif Eldås, handläggare

leif.eldas@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR