Publicerad 26 oktober 2021

Förskola

Förskolan styrs av skollag och läroplan som beskriver värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Varje barn ska ges förutsättningar till utveckling och lärande genom att leka, skapa och utforska. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen. Det pedagogiska arbetet leds och samordnas av rektor. Undervisningen i förskolan sker under ledning av legitimerad förskollärare.

På Skolverket finns mer information och statistik om förskola, samt om förskolans styrdokument.

SKR stödjer kommunerna som ansvarig huvudman för förskolan på olika sätt. Några exempel finns här nedan.

SKR:s arbete med kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Nationella minoriteter - rättigheter i förskola

Webbsändningen innehåller bland annat information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola.

Videon handlar om Charlottendals väsentligt tvåspråkiga förskola på nationella minoritetsspråk.

SKR:s ramavtal för förskolebyggnader

SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Byggnaderna har upphandlats med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

Ramavtal för förskolebyggnader

Som underlag till ramavtalet har ett funktionsprogram för förskolebyggnader tagits fram.

Funktionsprogram för förskolebyggnader (PDF)

Förskolans fysiska miljö

Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av kunskap baserad på forskning om förskolans lokaler. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmän vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset