Publicerad 31 maj 2023

Underlag för lov, anmälan, teknisk kontroll m.m.

Här beskrivs hur taxeunderlaget är uppbyggt när det gäller taxa för lov, anmälan, teknisk kontroll, alla besked (utom planbesked), nybyggnadskarta, utstakning, avslag, avskrivning och avvisning.

För att bygga upp kommunens taxa för lov, anmälan med mera används mall A.

Mall A, taxetabeller för bland annat lov och anmälan, version juni 2023 (Excel) Excel, 270 kB.

I version juni 2023 har mallen kompletterats med att tidsuppskattningar och avgifter redovisas inte bara som slutsumma utan även i sina två delsummor – för handläggning av lov respektive för teknisk kontroll. Det ändrar inget i sak i modellen, men gör det lättare att utläsa vilken tidsåtgång och vilken avgift som hör till respektive del av handläggningen.

Hantering av avgift för handläggning om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas framgår i denna version för tydlighetens skull enbart av taxebestämmelserna, med en hänvisning i taxetabellen.

Förklaring av viktiga begrepp

Här förklaras och definieras vissa begrepp som förekommer i Mall A, till exempel olika ärendetyper, komplexitetsnivåer, tidsuppskattningar och olika handläggningsmoment.

Viktiga begrepp, Mall A

Begreppen i PBL är utgångspunkt för konstruktionen

Underlaget bygger på att med utgångspunkt i formuleringarna i 12 kap PBL ge kommunen ett redskap för att ta fram den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning. Detta utgör sedan stommen i kommunens taxa.

Hela upplägget har utgångspunkten att det avgörande för kommunens ge­nomsnittliga handläggningstider för olika ärendetyper är komplexitetsnivåerna, det vill säga om ärendet är helt planenligt, innebär en avvikelse eller om det ligger utom plan. Avgörande skillnad i tidsåtgång för olika ärendetyper bedöms också uppkomma genom skillnader i den tekniska kontrollen, det vill säga om åtgärden kräver tekniskt samråd eller inte.

Den enskilda byggnadens storlek eller innehåll bedöms alltså inte vara den avgörande faktorn för kommunens genomsnittliga handlägg­ningstid för dessa typer av ärenden.

Ärendetyper som återfinns i andra underlag

För att det ska vara tydligt vilken juridisk grund taxeunderlagen står på är SKR:s underlag för taxekonstruktion konstruerade efter vilken lagstiftning de baserar sig på. Därför behandlas ärenden som gäller strandskydd och kommunens kart- och mätverksamhet i andra taxa-underlag, förutom utstakning och nybyggnadskarta som återfinns i PBL-taxan.

Ärendetyper som återfinns i andra underlag

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.