Publicerad 27 mars 2024

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

För ett långsiktigt hållbart klimatanpassningsarbete behövs bättre och samordnade beslutsunderlag från staten. Samtidigt är de ekonomiska bidragen för förebyggande åtgärder långt ifrån tillräckliga.

Det är stora skillnader i hur kommuner påverkas av klimatförändringarna – på vissa håll är stigande hav det största problemet, medan andra brottas med till exempel ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong. Gemensamt för alla kommuner är risken för översvämningar till följd av skyfall.

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. I översiktsplanen ska kommunen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion, som är klimatrelaterade, samt hur riskerna kan minska eller upphöra.

För att göra detta behövs användbara och tillräckligt detaljerade planeringsunderlag. SKR anser att regeringen behöver ge länsstyrelserna i uppdrag att bistå kommunerna med kostnadsfria underlag till klimatanpassning på översiktplanenivå.

SKR har vid flera tillfällen framfört till regeringen hur klimatanpassningsfrågorna kan fungera bättre, bland annat i en hemställan.

Hemställan – Staten måste öka och förbättra sitt stöd till klimatanpassning i kommuner och regioner (PDF) Pdf, 251 kB.

Klimatet en politiskt viktig fråga

SKR:s styrelse har beslutat att ge klimatfrågorna extra fokus genom att inrätta en s.k. programberedning för hållbar omställning. Programberedningens arbete ska resultera i en rapport. Rapporten ska beskriva hur kommuners och regioners förutsättningar att arbeta ännu intensivare med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan kan förbättras.

Programberedning för hållbar omställning

SKR:s ställningstagande för effektiv och ledande lokal klimatpolitik

SKR har i mars 2024 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter viktiga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer.

Kommuner och regioner är viktiga i klimatomställningen – både som samhällsaktörer, myndigheter och verksamhetsutövare – och har stora möjligheter att bidra till klimatsmarta lösningar på de stora samhällsområden där dessa har viktiga roller. Det gäller främst samhällsplanering för bebyggelse och hållbara transporter, energisystem, avfallshantering samt offentlig och privat konsumtion. TIll exempel måste såväl bebyggelse, ny och befintlig, som infrastruktur klimatanpassas.

SKR:s ställningstagande – effektiv och ledande lokal klimatpolitik

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Hebel
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.