Publicerad 6 september 2023

Klimatsmart upphandling

Kommuner och regioner upphandlar varor och tjänster för flera hundra miljarder kronor varje år. Inköpen har stor påverkan på klimatet. SKR presenterar här stöd och verktyg för upphandling med hänsyn till klimatet.

Upphandlingar medför stor klimatpåverkan

Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för nästan 700 miljarder kronor årligen. Kommuners och regioners upphandlingar medför utsläpp av omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt uppgifter från Upphandlingsmyndigheten (statistiken omfattar inte kommunala bolag).

Det är mer utsläpp än vad alla inrikestransporter medför under ett år, och det är en relativt stor andel av de cirka 100 miljoner ton klimatgaser som samtlig svensk konsumtion ger upphov till. Upphandlingarna har en avgörande betydelse för att göra Sverige klimatneutralt, helt fritt från fossila utsläpp.

Tips och goda exempel från SKR

Skrifter om att upphandla klimatsmart och hållbart

SKR har, i en skrift, samlat tips och goda exempel om hur kommuner kan minska sin påverkan på klimatet vid upphandling av varor och tjänster. Kommuner får tips om hur de kan tänka och agera inför, under och efter en upphandling. Bland annat vad gäller strategiska förberedelser, krav att ställa på leverantörer och uppföljning av de krav som ställts på leverantörerna.

I skriften berättar företrädare för bland andra Göteborgs stad hur kommunen halverat sin klimatpåverkan från vissa måltider medan Södertörnskommunerna visar hur de lyckats minska klimatutsläppen från varutransporter med hela 70 procent.

Skrift om klimatsmart och hållbar upphandling

Ramavtal underlättar hållbara inköp

Det finns flera bra hjälpmedel för kommuner och regioner att använda i arbetet med att upphandla för minskad miljö- och klimatpåverkan. Ett av dem är ramavtalen hos Adda, som har drygt 140 ramavtal på 80 områden med cirka 800 leverantörer. Ramavtalen är kostnadseffektiva och Adda ställer ambitiösa krav på hållbarhet, samtidigt som kommuner och regioner får hjälp med tillhörande uppföljningar.

Ramavtal, Adda

Förslag på krav

Upphandlingsmyndigheten har en databas med förslag på krav, så kallade hållbarhetskriterier, som offentliga aktörer kan ställa i sina upphandlingar för att minska sin negativa påverkan på miljö, hälsa och klimat. Det går att välja hur drivande kraven ska vara.

Miljö- och hållbarhetskrav, Upphandlingsmyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.