Publicerad 8 september 2023

Buller

Många människor utsätts i sin vardag för buller. Därför är det viktigt att arbeta med skyddsåtgärder och åtgärder vid källan. Buller är en komplex fråga som måste hanteras på olika sätt, i planering, byggande och i åtgärdsprogram.

Vägledning om buller från idrottsplatser

När idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar risken för bullerstörningar. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls. Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

Vägledning om buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket

Buller från idrottsplatser - en vägledning, Boverket

Film om god ljudmiljö och livskvalitet

Boverket har tagit fram en animerad film på cirka fyra minuter om goda ljudmiljöer och akustisk design.

Ljudmiljö och livskvalitet, Youtube

Buller från hamnverksamhet

Buller är ofta en av de största negativa miljökonsekvenserna från hamnverksamhet. Buller alstras av fartyg, fordon och godshantering. Buller från fartyg kan vara särskilt svårt att åtgärda då det ofta är påtagligt lågfrekvent till sin karaktär.

Buller från hamnverksamhet, Naturvårdsverket

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.