Publicerad 15 mars 2021

Förebygga avfall

Avfall är ett slöseri med resurser som påverkar miljön mycket. Om ökningen av avfallsmängderna fortsätter i samma takt som hittills kan mängderna ha ökat med 50 % till 2035.

Att förebygga avfall är, något förenklat, att minska avfallets mängd och farlighet. Exempel på åtgärder som innebär att avfall förebyggs är att:

 • återanvända saker
 • planera inköp och hantering av material så att svinn inte behöver uppst
 • välja produkter med optimal livslängd eller produkter som kan repareras och uppdatera
 • välja materialsnåla produkter
 • välja materialeffektiva processer och metoder
 • konsumera tjänster istället för varor

Detta är förebyggande åtgärder

Att återvinna avfall exempelvis genom materialåtervinning, kompostering eller energiutvinning är inte att förebygga avfall. I svensk lagstiftning finns ingen definition av förebyggande av avfall. Följande definition finns i EU:s ramdirektiv för avfall:

Förebyggande är åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:

 1. mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd
 2. den negativa påverkan på miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller
 3. innehållet av skadliga ämnen i material och produkter.

Förebygga är bättre än att återvinna – och sparar pengar

Att förebygga avfall sparar både pengar och miljön. Det är bättre att förebygga än att materialåtervinna eller förbränna avfallet. Då kan den miljöpåverkan som skulle uppstått vid utvinning, tillverkning, transport och hantering av en vara helt undvikas. Eftersom energi förbrukas i alla led så minskas utsläppen av klimatgaser.

Om avfallets farlighet förebyggs genom ett minskat innehåll av miljö- eller hälsofarliga ämnen minskar också risken för att ämnen sprids i miljön.

Att förebygga avfall innebär också att pengar sparas. Genom att sluta köpa in material bara för att slänga bort det uppstår en uppenbar besparing. Ofta kan avfallet minskas utan komplicerade eller kostsamma åtgärder.

Tio steg för att komma igång

Informationsansvarig

 • Charlotte Löfgren
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.