Publicerad 21 april 2021

Exempel på åtgärder för cirkulär ekonomi

I SKR:s undersökning av kommunerna framkom flera intressanta exempel på mål och åtgärder i avfallsplanen, både övergripande och på områden återanvändning, minskat svinn, information till hushållen, stöd till näringslivet, upphandling av produkter och främjande av tjänster för att låna, hyra och dela.

Exempel på målformuleringar där begreppet cirkulär ekonomi ingår

 • Stärka kunskapen om materialflöden och cirkulär ekonomi för att öka möjligheten att genomföra resursbesparande åtgärder.
 • Utreda förutsättningar för upphandling med utvärderingsgrund i cirkulär ekonomi i samråd med kommunerna.
 • Verksamheter ska genom att arbeta mot en mer cirkulär ekonomi i ökad uträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt.
 • Aktivt arbeta med företag inom kommunen för att driva arbetet för en cirkulär ekonom så att resurseffektiva och giftfria kretslopp stimuleras.
 • Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränser verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning
  mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.
 • Öka medvetenheten för att främja resurshushållningen och cirkulär ekonomi.

Exempel på mål och åtgärder på enkätens områden

Upphandling

 • Revidering av upphandlingspolicy gällande produkternas hållbarhet, livslängd, energiförbrukning och miljöpåverkan.
 • Funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas.
 • Upphandling för att ställa avfallsförebyggande krav.

Återanvändning

 • Krav till aktörer som samlar in textil på kommunens mark att sammantaget 80 % ska gå till återanvändning, förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning.
 • Anordna eller skapa förutsättningar för en klädbytardag.
 • Bereda möjligheter att lämna produkter till återbruk.
 • Kommunen är ett gott föredöme genom att erbjuda alla kommunala verksamheter ett system för återbruk av möbler, kontorsmaterial och andra föremål.

Minskat svinn/minskad förbrukning av material

 • ”Klimatsmart resurshantering" med två pilotförvaltningar tar fram en processmetod för att
  värdera klimatpåverkan vid anskaffning av materiella resurser.
 • Alla förvaltningar och bolag redovisar hur de arbetar med minimering av avfall.
 • Arbetsmodellen för att minska matsvinnet ska implementeras i alla förskolor, skolor och omsorgsverksamheter.
 • Åtgärdsplan för att fasa ut engångsartiklar som går att ersätta inom kommunens verksamheter, förvaltningar och bolag.

Främjande av tjänster för att låna, hyra och dela

 • Utveckla delningslösningar i samverkan med kommunens olika aktörer.
 • Handlingsplan/Pilotprojekt där boende i ett bostadsområde får tillgång till en lokal där verktyg och andra produkter som används sällan kan lånas.

Rådgivning, nätverk eller annat stöd för näringslivet

 • Utveckla samarbete med entreprenörer och företagare som tillverkar nya produkter eller förbereder avfall för återanvändning.
 • Undersök möjligheten till en samverkansplattform med restauranger och affärer för att minska antalet onödiga förpackningar.

Rådgivning, kampanjer eller andra åtgärder riktade mot hushållen

 • Upprätta kommunikationsplan för kontinuerlig kommunikation via sociala media, mässor och andra kanaler om enkla tips i vardagen som bidrar till minskade avfallsmängder. Koppla till avfallstrappan, energibesparing, minskade utsläpp och ekonomiska fördelar.
 • Informationskampanj för att synliggöra avfall och öka medvetenhet om människors avfallsmängder.
 • Regelbunden kommunikation om miljövinster vid återanvändning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Charlotte Löfgren
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.