Publicerad 13 april 2023

Avfallsplanering för cirkulär ekonomi

Fler kommuner arbetar med mål och åtgärder för ökad avfallsminimering. Fokus ligger på återanvändning, minskat matsvinn och främjandet av tjänster för låna, hyra och dela.

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Det finns ett allt större intresse i både kommuner och samhället i stort för ökad resurseffektivitet och minskad miljöbelastning. Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. Delegationen för Cirkulär ekonomi väntas lämna förslag till fler åtgärder i början av 2021.

EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi 2020, Naturvårdsverket

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige, Regeringen (PDF)

Kommunernas arbete med cirkulär ekonomi i avfallsplanerna

Kommunernas arbete med cirkulär ekonomi i avfallsplanerna, konsultrapport, januari 2021 (PDF) Pdf, 306 kB.

SKR har undersökt hur kommunerna arbetar med implementering av cirkulär ekonomi i avfallsplaner. Undersökningen har gjorts genom en enkät till alla kommuner i slutet av 2019 och genom intervjuer med fem kommuner. Svaren omfattar 217 av 290 kommuner eller deras bolag.

Resultat

  • 75 % av kommunerna har mål eller åtgärder för stadier i en produkts livscykel som föregår traditionell avfallshantering och ytterligare 16 % planerar att införa sådant.
  • 16 % av kommunerna använder begreppet cirkulär ekonomi när de formulerar mål och 45 % anger att de planerar att införa mål som uttryckligen avser cirkulär ekonomi. Några ser dock begreppet som otydligt och svårt att använda i planeringen.
  • Ett brett och ökat deltagande från olika delar av kommunen har varit en viktig stävan i de fem intervjukommunerna som bedrivit ett ambitiöst arbete i frågan. Vanligast är samarbetet med fysisk planering och miljötillsyn. Stadsdelsförvaltningar, utbildning, bostadsbolag, internservice, park- och gatuförvaltning har deltagit i olika utsträckning. Intervjuerna pekar på ett behov av att koordinera avfallsplaneringen med annan kommunal planering, såsom översiktsplan, hållbarhets- eller klimatplan och upphandlingspolicy.

Exempel på mål och åtgärder för cirkulär ekonomi

Tabell: Mål och åtgärder för ökad cirkularitet i avfallsplanen samt på olika områden, andel av totalt antal svarande

Tabell: Mål och åtgärder för ökad cirkularitet i avfallsplanen samt på olika områden, andel av totalt antal svarande

Typ av mål/åtgärd

Har mål/åtgärder

Planerar mål/åtgärder

Mål och/eller åtgärder i avfallsplanen som avser de stadier i en produkts livscykel som föregår avfallshanteringen

75 %

91 %

Upphandling, exempelvis ökade krav att produkter är materialsnåla, möjliga att återanvända, möjliga att reparera, anpassade för återvinning, innehåller återvunnen råvara etc.

41 %

81 %

Återanvändning

85 %

81 %

Minskat svinn, exempelvis minskat matsvinn eller andra åtgärder för minskad förbrukning av material.

84 %

83 %

Främjande av tjänster för att låna, hyra och dela ägande i syfte att öka nyttjandet av materiella varor.

23 %

52 %

Rådgivning, nätverk eller annat stöd för näringslivet som avser de stadier i en produkts livscykel som föregår avfallshanteringen

22 %

29 %

Rådgivning, kampanjer eller andra åtgärder riktade mot hushållen för att öka återanvändning, minska svinn eller öka användning av mer cirkulära produkter (materialsnåla, möjliga att återanvända, reparera, anpassade för återvinning, innehållande återvunnen råvara etc.)

66 %

70 %

Andra områden

8 %

12 %

Mål och åtgärder för ökad cirkularitet i avfallsplanen samt på olika områden, andel av totalt antal svarande

Informationsansvarig

  • Charlotte Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.