Publicerad 30 maj 2023

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige har växt för varje år, med undantag för pandemiåren, och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen – i hela Sverige.

Kommuners och regioners olika verksamheter har stor inverkan på besöksnäringen

Det breda ansvaret för besöksnäringens förutsättningar

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun och region. Som huvudman för kollektivtrafik, sophantering, rastplatser och annan infrastruktur är man ofta avgörande för en fungerande besöksnäring. Kommuner och regioner är vanligtvis också en del i besöksmålet eftersom man driver och äger anläggningar, muséer, förvaltar natur- och kulturmiljöer, anordnar evenemang etcetera som ofta utgör viktiga reseanledningar för besökarna. Besöksnäringen är också den näring som i allra störst utsträckning möter kommunen som myndighet, i tillstånd- och tillsynsfrågor. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Den 18 oktober 2021 presenterade den förra regeringen sin strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin tar upp viktiga perspektiv, men det behöver också visa sig i praktisk handling. Detta gäller inte minst finansieringsfrågorna där våra besökskommuner och regioner bär en stor del av kostnaderna kopplat till turism- och besöksnäring, samtidigt som skatter och avgifter tillfaller staten till största del.

I strategin presenterar den förra regeringen en vision om att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Man definierar också ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. Strategin har inte ersatts av den nuvarande regeringen (maj 2023). Strategin finns att hämta på Visit Swedens webbplats:

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Visit Sweden

Utgångspunkten för den strategi som tas fram är utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” och de remissvar som lämnats kring förslagen.

SKR.s yttrande, Ett land att besöka (PDF) Pdf, 287 kB.

Mötesplatser inom besöksnäring

SKR företräder kommuner och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

  • SKR tar framförallt en viktig och aktiv roll och för fram kommunala perspektiv i de nationella processer och samtalsforum som såväl regering samt näringslivet initierat med anledning av kommande nationella strategier.
  • SKR företräder kommuner och regioner bland annat i Näringsdepartementets Dialogforum för besöksnäringen samt i Myndighetsgruppen för besöksnäring som samlar 15 olika myndigheter och Tillväxtverket är sammankallande.
  • SKR:s uppgift är också att samla kommuner och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i relevanta besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

Kommunerna och besöksnäringen

Rapporten Kommunerna och besöksnäringen

2018 genomförde SKR en enkätundersökning av kommunernas arbete med turism och besöksnäring som sammanställts i rapporten Kommunerna och besöksnäringen. Rapporten är en sammanställning över det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet.

I undersökningen ställs frågor om hur kommunerna valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnäringsarbetet och hur man är rustad för att främja, möta och påverka en växande näring.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.