Publicerad 17 januari 2022

Arbetsmarknadspolitikens omläggning

SKR intressebevakar omläggningen av arbetsmarknadspolitiken som sker 2019–2022 där den reformerade myndigheten ska vara på plats 2023.

Arbetsförmedlingen måste fungera väl i omställningsperioden. Ett bra system måste säkerställas i framtiden där kommunernas och regionernas arbete tas tillvara och stödet till individer långt från arbete säkras.

Reformeringen av myndigheten

Enligt Januariavtalet skulle Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Även efter att avtalet fallit har det slagits fast att reformeringen ska fortsätta och en departementsskrivelse har presenterats och remitterats hösten 2021. Till våren 2022 planeras en proposition som riksdagen får ta ställning till.

Arbetsmarknadspolitiken måste fungera under reformperioden 2019–2022 med ett likvärdigt stöd med kvalitet över hela landet. En stor del av dagens arbetssökande behöver flera insatser för att närma sig arbete. Lokal närvaro och samverkan mellan olika aktörer är därför en central del att upprätthålla under övergångsperioden.

Många arbetsgivare har stora rekryteringsbehov här och nu. Kommuner och regioner behöver kompenseras för eventuell övervältring av arbetsuppgifter och utgifter under omställningsperioden.

I det system som ska vara i bruk 2023 är det viktigt att kommunernas och regionernas arbete tas tillvara, både inom arbetsmarknadspolitiken, men också genom ansvar de bär i kringliggande områden som utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård och näringslivsutveckling.

Utredning om kommunernas medverkan

Under våren 2020 genomfördes en utredning om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Regeringen kommer troligen att belysa kommunernas roll och medverkan i arbetsmarknadspolitiken i den proposition om Arbetsförmedlingens reformering som kommer våren 2022. Några kommuner har ansökt om att bli utförare i Arbetsförmedlingens ordinarie utbud där alla hittills fått avslag på sina ansökningar. För att klargöra vad det innebär att vara utförare åt Arbetsförmedlingen, se film från seminariet nedan.

Film från seminariet "Kommuner som utförare i arbetsmarknadspolitiken – hur kan det se ut i praktiken?" på Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021. Filmen är ca 26 minuter lång.

SKR:s Agenda för omställningen av arbetsmarknadspolitiken

I slutet av 2019 tog SKR fram ett program för den fortsatta reformeringen med anledning av det allvarliga läget inom Arbetsförmedlingen.

SKR:s skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 400 kB.

Förändringen måste ske utifrån ett helhetsperspektiv inom nedanstående åtta områden där 36 punkter har identifierats. SKR kommer att driva på och bevaka utvecklingen med detta som utgångspunkt:

 • Utgå från individen – säkra stödet till de långt från arbete genom Arbetsförmedlingens tillgänglighet
 • Sätt kompetensförsörjning som en del av reformens kärna
 • Ta tillvara och utveckla kommuners och regioners roll i samverkan kring arbetslösa
 • Underlätta för nyanländas etablering
 • Ge goda förutsättningar för yrkesväxling och utbildning för arbetslösa
 • Skapa säkra system för arbetsmarknadspolitisk bedömning och informationsdelning med landets kommuner
 • Staten måste ta ansvar för övervältring av arbetsuppgifter och kostnader på den kommunala och regionala sektorn
 • Uppdragets genomförande och den fortsatta processen.

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR