Publicerad 3 september 2021

Arbeta med förändringsledning digital tillsyn

För att lyckas med förändring är det viktigt att informera och involvera intressenter. En strukturerat tillvägagångssätt börjar med att utgå ifrån nuläge och förutsättningar för att sedan utreda behov, identifiera intressenter och skapa ett tydligt syfte.

Utreda nuläge och förutsättningar

Börja med att utreda nuläge och behov. Använd dig av följande frågeställningar:

 • Vilka möjligheter finns för införande idag?
 • Finns det resurser inom kommunen avseende personal, tid och ekonomi?
 • Finns det kännedom om andra kommuner som planerar att göra samma sak, till exempel kommuner i befintliga nätverk?

Utreda behov

För att lära känna målgruppen och utreda deras behov så är det bra att börja med en behovsanalys. En målgrupp kan till exempel vara enskilda som använder eller har behov av tillsyn under natten och som själva kan ge samtycke till detta.

Involvera målgruppen i hela införandeprocessen för att säkerställa att digital tillsyn utformas på ett sätt som möter de identifierade behoven.

En behovsanalys kan genomföras på olika sätt, till exempel genom intervjuer eller fokusgrupper. Det finns flera metodbeskrivningar och mallar som kan användas i arbetet med att lära känna målgruppen. Innovationsguiden och Dialogguiden kan ge stöd för att genomföra behovsanalys med fokusgrupper.

Lär känna era användare, Innovationsguiden

Genomför fokusgrupp, Dialogguiden

All förändring börjar med ett tydligt syfte

Efter att nuläge och behov definierats så finns ett tydligt syfte med införandet. Syftet ska utgå från organisationens uppsatta mål och nyttan med digital tillsyn.

Identifiera intressenterna

Intressenter är personer som på något sätt är inblandade i införandet och en del i förändringsarbetet. Om någon intressentgrupp är motvillig till införandet kommer det bli svårt att lyckas med förändringsarbetet.

I dialogen med intressenterna är det viktigt att vara tydlig med vad digital tillsyn innebär. Digital tillsyn är inte en ”övervakningskamera” utan en kamera som endast är aktiv under tider som är schemalagda enligt överenskommelse med den enskilde.

Nedan finns de viktigaste intressenterna och frågeställningar som kan vara till hjälp i fokusgrupperna.

Ledning och politik

 • Finns det en vilja hos ledningen och politiken att införa digital tillsyn som tjänst?
 • Är kommunen villig att initialt satsa resurser för att på sikt realisera identifierade kvalitativa och kvantitativa nyttor?

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare har oftast första kontakten med den enskilde och är de som ger information och beslutar om insatsen. Det är viktigt att de har god kännedom om insatsen, nyttan och känner sig förtrogna med digital tillsyn. Då kan de på ett enkelt sätt informera och visa den enskilde insatsen och skapa känsla av trygghet.

 • Är det möjligt att visa en film och/eller bilder där den enskilde kan se kameran användas i realtid?

Enhetsansvariga/ansvarig i hemtjänstverksamhet

 • Finns det tydliga processer för hur digital tillsyn ska gå till så det inte finns en osäkerhet gällande roller och ansvar i processen?
 • Är personalen informerad om att det måste finnas beredskap, en reservplan, ifall den digitala tillsynen inte fungerar?

Medarbetare

 • Personer som dagligen träffar den enskilde, vad kan de om digital tillsyn?

Om medarbetarna är trygga med insatsen och kan svara på frågor kommer det leda till ett större förtroende hos både den enskilde och anhöriga.

Tekniker

 • Finns det frågor kring tekniska aspekter gällande val av utrustning?

Vissa kameror har en rörlig lins vilket gör att det tydligt syns om kameran är påslagen. Att kunna se när kameran är avstängd och påslagen kan skapa en trygghet hos den enskilde.

Anhöriga

Anhöriga bör inkluderas och få samma information som den enskilde. Det bidrar till en förståelse av tjänsten och en större sannolikhet till positiv attityd.

Den enskilde

Vissa människor känner obehag att ha en kamera i sitt sovrum eftersom de då känner sig övervakade. En annan oro kan handla om att tekniken ersätter människan. För att förekomma farhågorna är det därför viktigt att bemöta dem.

Göteborgs kommun har tagit fram ”Frågor och svar” som lyfter farhågor kring digital tillsyn.

Frågor och svar digital tillsyn, Göteborgs kommun (PDF)

Involvera intressenterna

Involvera intressenterna tidigt genom att ta hjälp av kommunens kommunikatör. Ta fram en projektgrupp som består av kommunikatör, projektledare, biståndshandläggare, enhetschef, tekniker och omsorgspersonal. Kom ihåg att bemöta farhågor och ta med möjligheter med införandet.

Tips

 • Identifiera och bemöt farhågor kopplade till digital tillsyn hos alla involverade. Tänk på vilka formuleringar som används. Undvik begrepp som övervakning och övervakningskamera vilket kan ha en negativ inverkan på acceptansen.
 • Bygg en budskapsplattform på kommunens hemsida och ta fram informationsmaterial som skapar trygghet och som gör att frågor kan bemötas på bra sätt. Ta fram kärnord som kommuniceras i alla kanaler.
 • Kom ihåg att informera om vad förändringsarbetets alla led; medborgare, personal, chefer, politik. Ta fram argument och utbilda medarbetare i att vara ambassadörer för tjänsten.
 • Se till att berörd personal får vara delaktiga i arbetet, de vet bäst hur deras utmaningar ser ut.
 • Ge möjlighet till frågestunder för såväl enskilda som deras anhöriga och medarbetare.

Informationsansvarig

 • Ann-Charlotte Klarén
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset