Publicerad 11 mars 2021

Ansvarsfördelning, regelverk

De här lagarna och förordningarna gäller för Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända.

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända. Statliga myndigheter, kommuner och landsting har olika uppgifter i mottagandet. Personer som söker asyl och nyanlända som har fått uppehållstillstånd har också olika rättigheter och skyldigheter.

Ansvarsfördelningen samt enskildas skyldigheter och rättigheter styrs av lagar och förordningar. Vissa är unika för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Andra regelverk gäller för alla personer som bor och vistas i Sverige.

Ansvar för asylsökande och nyanlända

Migrationsverket ansvarar som regel för boende och ekonomiskt stöd till personer som söker asyl, det vill säga uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. När en asylsökande person får uppehållstillstånd omfattas denne normalt av de välfärdssystem som gäller för andra personer som är bosatta i Sverige. När det gäller bland annat etablering i arbets- och samhällslivet samt mottagande för bosättning i kommunen finns särskilda regler som gäller för vissa nyanlända.

För utlänningar som inte söker asyl eller har fått avslag på ansökan och ska avvisas eller utvisas från Sverige gäller delvis andra regler.

Skydd och asyl i Sverige, Migrationsverket

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Från den 20 juli 2016 till den 20 juli 2021 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen innebär att i princip alla som behöver skydd i Sverige får tidsbegränsade tillstånd mellan 13 månader och tre år. Ett 13 månader långt uppehållstillstånd är tillräckligt långt för att omfattas av de välfärdssystem som gäller för andra personer som är bosatta i Sverige.

Den som inte har ett skyddsbehov, men där det finns tillfälliga hinder för att verkställa ett beslut om av- eller utvisning, kan få ett uppehållstillstånd som i vissa fall är kortare än 13 månader.

Vissa ungdomar kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier eller motsvarande studier. Längden på uppehållstillstånden för studier kan se olika ut beroende på bland annat utbildningens längd. Efter en fullföljd utbildning kan personen få ett kortare uppehållstillstånd för att söka arbete.

Anhöriga till flyktingar och skyddsbehövande som kan få uppehållstillstånd pga. anknytning kan inte få ett längre uppehållstillstånd än vad som är kvar på anknytningspersonens tillstånd. Detta kan leda till att anhöriga i vissa fall får ett mycket kort uppehållstillstånd som understiger ett år.

Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år, Skatteverket

Frågor och svar om uppehållstillstånd och mottagande

Frågor och svar om tidsbegränsade uppehållstillstånd

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd till personer med uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd

För att få ett permanent uppehållstillstånd krävs, under tiden som begränsningslagen gäller, i princip ett arbete som möjliggör försörjning. För den som är under 25 år krävs dessutom en fullföljd utbildning på gymnasiet eller viss annan fullföljd utbildning.

Barn med svåra, varaktiga hälsotillstånd kan också, i mycket speciella undantagsfall, få permanent uppehållstillstånd. Vidare kan vissa statslösa barn som fötts i Sverige och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd få ett permanent uppehållstillstånd.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset