Publicerad 8 augusti 2022

Analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har SKR tagit fram ett verktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner

Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för är en stor och viktig del av hälso- och sjukvården och ökar i betydelse och omfattning. Ökade möjligheter att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård och omställningen till nära vård är några faktorer som förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för.

För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver kommunernas patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i kommunerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för kommunen att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka kommunens patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård
  • skapa en samsyn inom kommunen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
  • skapa en grund för framtagande av kommunala handlingsplaner.

Verktyg och stöd vid genomförande

Syftet med verktyget och genomförandestödet är att ge stöd till kommuner i utveckling av patientsäkerhetsarbetet och i framtagande av lokala handlingsplaner i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Uppstartsmöte

Innan ni börjar använda verktyget är ett förslag att ni som kommer att leda arbetet gemensamt lyssnar på en presentation i form av en ljudinspelad Powerpoint som kan fungera som ett uppstartsmöte för er. I presentationen beskrivs bland annat hur analysen går till och hur ni kan organisera arbetet.

Presentationen fungerar som en vanlig Powerpoint där ni själva bläddrar fram respektive bild. Till varje bild finns en ljudinspelning och det blir tyst när det är dags att byta bild. Presentationen är på cirka 30 minuter och ni kan pausa genom att klicka på högtalarikonen.

Uppstartsmöte i form av en ljudinspelad PPT Powerpoint, 108 MB.

Ett faktablad om hur verktyget används har tagits fram.

Faktablad Analysverktyget (PDF) Pdf, 213 kB.

Genomförandestöd

Genomförandestödet är tänkt att användas tillsammans med verktyget.

Genomförandestöd: Stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner

Verktyg innehåller ett stöd för nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen samt för att identifiera och prioritera bland möjliga insatser för att stärka patientsäkerhetsarbetet, utifrån resultatet av nulägesanalysen.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner (Excel) Excel, 261 kB.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner (PDF) Pdf, 277 kB.

En intervju med Lena Söderman (MAS) och Mona Stålhandske (MAR) från Sigtuna kommun. De delar med sig av sina erfarenheter kring hur Sigtuna kommun kom igång med analysverktyget för stärkt patientsäkerhet samt hur de har organiserat arbetet.

Att arbeta med analysverktyget (PDF) Pdf, 130 kB.

Sammanställning nulägesanalyser och insatser

En sammanställning av olika nulägesanalyser och identifierade insatser då verktyget har använts på flera ställen i kommunen. Filerna nedan uppdaterades 10 februari då det framkommit att det funnits programfel i den tidigare excel-filen.

Sammanställning av flera verktyg – kommuner (Excel) Excel, 297 kB.

Sammanställning av flera verktyg - kommuner (PDF) Pdf, 272 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR