Publicerad 15 september 2021

Revision i kommunala företag

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och kommunala revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Avsikten är att ge en demokratiskt förankrad insyn och kontroll.

Granskning från olika perspektiv

Den dominerande företagsformen i kommuner och regioner är aktiebolag, men det finns även verksamhetsstiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag.

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunen eller regionen som ägare eller stiftare eller medlem och lekmannarevisorerna respektive de kommunala revisorerna i de kommunala företagen granskar företagen som utförare. Det möjliggör en granskning av att ägarens,stiftarens eller medlemmens avsikt efterlevs, liksom av styrelsens uppsikt. Detta ger fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala koncernen.

Samverkan med auktoriserad revisor

I samtliga företagsformer finns även en auktoriserad eller godkänd revisor. Dennes uppdrag är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Lekmannarevisorer och kommunala revisorer eftersträvar samverkan med den auktoriserade revisorn.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR