Publicerad 28 oktober 2022

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Kommissionen presenterade den 18 oktober 2022 sitt arbetsprogram som ger en översikt över vilka förslag som är att vänta under 2023. En del av förslagen är extra intressanta för svenska kommuner och regioner.

Arbetsprogrammet är givetvis starkt påverkat av Rysslands brutala invasion av Ukraina och den efterföljande inflationen och energikrisen. Kommissionen konstaterar att de kriser som just nu utspelar sig enbart kan bemötas framgångsrikt genom en enad Union och man listar ett antal åtgärder som föreslagits och kommer föreslås för att tackla kriserna.

Arbetsprogrammet innehåller även förslag från Konferensen om Europas framtid som avslutades tidigare i år. Initiativen i programmet följer von der Leyen-kommissionens sex prioriterade områden för perioden 2019-2024.

Redogörelsen nedan utgör enbart ett axplock av kommissionens plan för 2023. Hela programmet går att ta del av på Europeiska kommisionens webbplats.

Commission work programme 2023 (engelska)

Den europeiska gröna given

Vi behöver snabba på övergången till gröna energikällor för klimatet, vår säkerhet och vår livsmedelsförsörjning, menar kommissionen och vill fokusera extra på fit for-55-paketet, luft- och vattenkvalitet, att minska mikroplaster. Viktiga förslag inom detta område är dels en omreformering av EU:s elmarknad där man bland annat vill frikoppla priset på gas från priset på el samt kick starta en vätemarknad i EU genom att skapa en vätgasbank utrustad med 3 miljarder euro. I linje med slutsatserna från Framtidskonferensen avser kommissionen göra insatser för att minska matsvinn och textilavfall.

Ett Europa redo för den digitala tidsåldern

I mångt och mycket ser kommissionen digitalisering och hållbarhet som två sidor av samma mynt, eftersom digitalisering kan göra våra ekonomier mindre resursintensiva. På detta område har kommissionen flera förslag, bland annat vad man kallar Common European Mobility Data Space som avser främja digitalisering av mobilitet. Prioriterat kommer vara att skärpa lagstiftningen kring bekämpningen av asbest, som effektivt kan utföras med digitala verktyg.

En ekonomi som fungerar för människor

På det här området vill man bl.a. stötta arbetskraftens rörlighet genom att påbörja arbetet att digitalisera välfärdssystemen, t.ex. ”social security” (ung. ekonomiskt bistånd). Dessutom vill kommissionen föreslå hur man, främst på lokal och regional nivå, kan fördjupa och förbättra administrativt samarbete. Därutöver kommer man bordlägga ett förslag till en digital euro.

Främjandet av vår europeiska livsstil

Kommissionen vill bidra till att fler ungdomar tar chansen och studerar eller praktiserar utomlands och vi kan förvänta oss nya initiativ på det här området. Hälsa är identifierat som ett prioriterat område, inte minst mot bakgrund av Framtidskonferensen. Exempelvis vill man fokusera på att minska rökning och besegra cancer. Ett stort initiativ som kan visa sig ha stor påverkan på SKR:s medlemmar är det som kallas Europeiskt hälsodataområde som handlar om hur patientdata ska delas och behandlas i Unionen. Vidare kommer man lägga fortsatt fokus på att nå en överenskommelse kring migration. I relation till detta, och med utgångspunkt i att det är brist på arbetskraft i vissa branscher, vill kommissionen driva på för lagstiftning som möjliggör enklare arbetskraftsinvandring, t.ex. validering av utländska meriter.

Nya tag för europeisk demokrati

2023 kommer kommissionen lägga fram ett lagstiftningspaket var syfte blir att främja fria val, motverka desinformation och stödja fria medier och pluralism. Det planeras också åtgärder för att skydda demokratin mot utländska intressen. Därutöver vill man göra förändringar av valen till Europaparlamentet och göra dem mer transparenta.

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.