Publicerad 17 januari 2022

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

 • Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset?

  SKR publicerar prognoser för skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

  SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

 • Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag?

  För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd vid korttidspermittering krävs att företagets verksamhet avser affärsverksamhet. Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd såvida inte verksamheten till huvuddelen finansieras med skattemedel. Tillväxtverket hanterar ansökningar om stöd vid korttidsarbete och beslutar om stöd efter ansökan.

  Vårens korttidsstöd har förlängts och gäller även under juli, augusti och september 2021. Mer information om vad som gäller under 2021 finns hos Tillväxtverket.

  Korttidsarbete, Tillväxtverket

 • Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader?

  Skyndsamma transporter

  Regeringen avsatte totalt 300 miljoner kronor för 2021 i syfte att ersätta kommuner och regioner avseende merkostnader för skyndsamma transporter. Information om stödet samt anvisningar för rekvisition och återrapportering finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 - Socialstyrelsen

  Vaccination mot covid-19 samt testning och smittspårning

  SKR och regeringen har under pandemin tecknat flera överenskommelser om vaccinering mot covid-19 samt testning och smittspårning. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer samt testning och smittspårning medan regionerna ansvarar för genomförandet.

  Mer information om nu gällande och tidigare överenskommelser:

  Överenskommelse vaccinering covid-19

  Överenskommelse ökad testning

  Kollektivtrafiken

  Under 2020-2021 fördelades totalt 6 miljarder kronor i stöd till de regionala kollektiv­trafik­myndig­heterna genom ett ansökningsförfarande via Trafikverket.

  Ersättning till kollektivtrafik under 2020-2021, Trafikverket

  I statens budget för 2022 ingår ett stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna på 1 miljard för 2022 för att kompensera för minskat resande. Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att kunna upprätthålla ett tillräckligt utbud av kollektivtrafik för att undvika trängsel och ökad smittspridning.

  Mer information om detta finns på våra ekonomisidor i en sammanfattning av budgetpropositionen samt Ekonominytt (regioner) och cirkulär (kommuner).

  Sammanfattning av 2022 års budgetproposition

  Tillsyn av serveringsställen

  En lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft den 1 juli 2020 och lagen har sedan dess förlängts i omgångar.

  Mer information om lagen och den ersättning som kommunerna fått:

  Tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 • Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården?

  Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

  Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

 • Tillfälliga regler för sjuklönekostnader, vad gäller för kommuner och regioner?(Uppdaterad 14 december 2021)

  På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare fick ersättning för hela sjuklönekostnaden som har redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas till och med 30 september 2021 gällde en annan beräkning.

  Från 1 oktober 2021 återgick möjligheten att få ersättning för sjuklönekostnader till de tidigare nivåer som gällde före pandemin. Regeringen har i december föreslagit att ersättningen till arbetsgivare för sjuklönekostnader som är högre än normalt, ska återinföras för perioden 1 december 2021–31 mars 2022. Beslut väntas tas utifrån extra ändringsbudget i början av 2022 och gälla retroaktivt från den 1 december 2021.

  Läs vidare på Försäkringskassans webbplats:

  Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

  Staten beslutade om tillfälliga regler för karensavdraget för perioden 11 mars 2020 till 30 september 2021. Regeringen har även föreslagit att ersättning till individen för karensavdrag ska återinföras för perioden 8 december 2021–31 mars 2022. Beslut väntas tas utifrån extra ändringsbudget i början av 2022 och gälla retroaktivt från 8 december 2021.

  Mer information finns på sidorna om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet:

  Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Information kring statsbidrag

I budgeten för 2021 får kommuner och regioner ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022. Kommentarer om dessa tillskott, samt om budgetpropositionen 2022, finns på våra sidor om Budget och planering. Där finns även information om skatteunderlagsprognoser samt generella och riktade statsbidrag.

SKR:s arbete med budget och planering

Flertalet bidrag och ersättningar enligt överenskommelser betalas ut via Socialstyrelsen respektive Kammarkollegiet. På deras webbplatser läggs löpande information ut om till exempel rekvisition och återrapportering av bidrag och ersättningar.

Statsbidrag till kommuner, Socialstyrelsen

Statsbidrag till regioner, Socialstyrelsen

Bidrag utbetalade till Kommuner, Kammarkollegiet

Bidrag utbetalade till Regioner och RSS, Kammarkollegiet

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Informationsansvarig

 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset