Publicerad 12 oktober 2021

Arbete, lönestruktur

Lönen är en sammanvägning av tre delar: arbetets värde, individens prestation samt marknadens värdering av motsvarande arbete. Det här steget i arbetet handlar om värderingen av arbetet.

Vilka är våra värderingar?

Börja med att diskutera de faktorer som ligger till grund för arbetsgivarens lönepolitiska värderingar.

I diskrimineringslagen ges exempel på vilka faktorer som kan styra värderingen av arbetet. Dessa faktorer är:

 • Kunskap och färdigheter
 • Ansvar
 • Ansträngning
 • Arbetsförhållanden

Om arbetsgivarens lönepolitik innehåller andra faktorer som styr värderingen, använd dem men se till att de täcker in lagens exempel.

Förslag på frågor att diskutera

 • Vilka faktorer styr arbetsgivarens värderingar? (Se lönepolitiken)
 • Är alla som deltar i diskussionen överens om vad dessa faktorer innebär?
 • Är någon/några av faktorerna mer viktig/viktiga än de andra för hur arbetsgivaren värderar arbetet?

Om ni har gjort en arbetsvärdering kan ni läsa in den i Lönelänken. Då blir det möjligt att analysera likvärdiga arbeten utifrån hur ni har värderat era olika yrken.

Vad säger statistiken i Lönelänken?

Titta i fliken lönestruktur och diagrammet yrke sorterat efter lägsta lön. Resonera om lönerelationer mellan olika yrken och inom yrken.

För att göra diskussionen om värderingen av arbetet mer konkret kan diskussionen utgå från yrkenas lönerelationer. En utgångspunkt kan vara att lägsta lönen på en nyanställd är ett rimligt mått på hur arbetsgivaren värderar själva arbetet innan individen har haft möjlighet att påverka lönen individuellt.

Det förutsätter att individen som har den lägsta lönen, har liten eller ingen erfarenhet från arbetet sedan tidigare. Vilken lön är då arbetsgivaren beredd att betala för att få arbetet utfört?

I de fall då det inte finns några nyanställda, kan arbetsgivaren resonera utifrån hur en nyanställd, utan erfarenhet, skulle lönesättas.

Med utgångspunkt i diagrammet som visar hur lönerelationerna ser ut i verkligheten och de diskussioner som fördes kring rådande värderingar krävs det en diskussion.

Förslag på frågor att diskutera

 • Speglar lönerelationerna de värderingar som finns idag?
 • Hur ser lägsta lönerna ut för män respektive kvinnor? Är värderingarna oberoende av kön? (Titta på diagrammet kvinnor/män)
 • Börja resonemanget utifrån de yrken som kan väljas genom knappen SKL förval, och ta därefter ställning till huruvida det krävs ytterligare diskussioner beträffande ytterligare arbeten.

Vad vill vi förändra?

Det kan finnas skillnader mellan de värderingar som finns och de existerande lönerelationerna.

Dokumentera dessa skillnader och analysera vad skillnaderna beror på. I analysen är det viktigt att ta hänsyn till om det finns olika heltidsmått för olika typyrken. Om detta finns, vad beror det på? Det kan även finnas andra exempel på lokala löneväxlingar, notera även detta.

Kan olika lägstalöner förklaras genom att individerna har olika ålder och erfarenhet? Använd gärna de filter som finns tillgängliga i Lönelänken för att se om du hittar några förklaringar genom statistiken.

Summera och dokumentera diskussionen och analysen, för att i steg nio använda detta som en del av underlaget för att ta ställning till en framtida lönestruktur.

I och med detta arbete är nu den del av lönen som hänför sig till arbetet avklarad och nästa steg är att arbeta med individens påverkan.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.