Publicerad 25 november 2021

Arbetsanpassning

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för att anpassa arbetet innebär att den anställde ska kunna vara kvar i eller komma tillbaka till sitt vanliga arbete.

För att klara det måste arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen till de anställdas olika förutsättningar.

Föreskrift om arbetsanpassning

Sedan 1 juni 2021 gäller föreskriften om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskriften reglerar arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), Arbetsmiljöverket

Arbetsanpassning enligt föreskriften är alltså en individuell riktad åtgärd i arbetsmiljöarbetet. Detta är en relevant skillnad mot de flesta andra förskrifter om arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi samt om organisatorisk och social arbetsmiljö, som avser ett generellt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa för alla arbetstagare.

Den individuellt riktade arbetsanpassningen som föreskriften tar sikte på blir aktuell när den generella utformningen av arbetsmiljön inte räcker till för att en arbetstagare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vilka arbetsanpassningsåtgärder som är lämpliga för den enskilde regleras inte utan det ska arbetsgivaren utreda, bedöma och besluta om. Arbetsgivaren ska även fortlöpande följa upp hur arbetsanpassningen fungerar och vid behov justera den.

Arbetsanpassning kan enligt föreskrifterna både ses som en förebyggande åtgärd men också som en åtgärd vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. I den nya föreskriften tydliggörs också att en arbetsanpassning kan både vara tidsbegränsad och varaktig.

Arbetsgivaren behöver enligt föreskrifterna organisera sitt arbete gällande arbetsanpassning så att det finns möjlighet att fortlöpande få information om en arbetstagare är i behov av arbetsanpassning. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska ha rutiner som beskriver vem hos arbetsgivaren som tar emot informationen, vad som händer med informationen, och vad mottagaren ska göra.

Webbsändning om de nya föreskrifterna

Sveriges Kommuner och Regioner bjöd den 16 september 2021 in till en webbsändning om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning som trädde i kraft den 1 juni 2021. Under sändningen deltog även Arbetsmiljöverket.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.