Publicerad: 4 april 2019

Praktik och handledning

För nyanlända kan möjlighet till praktik, auskultation eller anställning med stöd vara ett avgörande steg på vägen.

Att få kännedom om verksamheten och kontakt med arbetsgivare och kollegor är viktigt för att individen ska kunna och vilja satsa på ett jobb i välfärden. Det är också en möjlighet för verksamheten att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Individuella upplägg

Nyanlända är naturligtvis ingen homogen grupp utan består av individer med skiftande bakgrund och behov. Tänk på att det finns olika aspekter som kan påverka individen som nyanländ, till exempel bostad och anhöriginvandring. Praktikanten kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och få etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

En praktikant kan ha en gedigen utbildning och flera års yrkeserfarenhet med sig. En annan kan vara ny i arbetslivet. Praktikantens kunskaper i svenska kan variera. Det kan innebära att praktiken behöver kunna kombinera praktik med studier i svenska.

Verksamheter som tar emot nyanlända och utlandsutbildade som praktikanter behöver därför vara öppna för att erbjuda ett individuellt anpassat upplägg. Syftet med praktiken kan till exempel vara att:

 • träna på svenska i yrkessammanhang
 • få svensk arbetslivserfarenhet
 • utveckla sin yrkeskompetens
 • praktisera inom ramen för en utbildning
 • få kontakter och referenser från kollegor och arbetsgivare i Sverige.

Checklistor vid handledning

Tips och frågeställningar som kan vara till stöd vid handledning av nyanlända och utlandsutbildade. Se dem som ett komplement till ordinarie rutiner.

Checklistan i sin helhet finns också som pdf.

Innan praktikanten börjar

Innan praktikanten börjar behöver verksamheten vara förberedd och handledaren eller handledarna ha goda förutsättningar för att kunna handleda den aktuella personen på bästa sätt. Vissa av frågorna i den här förberedande checklistan kan vara lämpliga att diskutera tillsammans på arbetsplatsen.

 • Ta reda på vilken sorts praktik, auskultation eller anställning med stöd det gäller. Finns det särskilda krav eller annat som handledaren ska följa? Det kan gälla syfte och mål för praktiken, men också hur upplägget ska utformas, hur handledningen ska gå till och om det behövs en handlingsplan.
 • Se över hur ni brukar ta emot nya medarbetare och praktikanter. Ofta finns det redan rutiner och stöd för att ta emot praktikanter på arbetsplatsen. Fungerar samma upplägg för den här personen eller behöver du tänka på något för att introduktionen ska bli så lyckad som möjligt?
 • Om praktiken sker inom ramen för en utbildning finns vanligtvis mål, rutiner och stöd för vad som ska ingå i praktiken och vad som förväntas av dig som handledare. Det kan också finnas rutiner som behöver följas för att praktikanten och arbetsplatsen ska få korrekt ekonomisk ersättning.
 • Ta i förväg reda på vem du ska vända dig till med frågor om något inte fungerar enligt plan.
 • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att handledningen ska fungera? Vad behöver göras för att handledaren eller handledarna ska kunna avsätta den tid som behövs?
 • På vilket sätt kan arbetsgruppen påverkas under praktikperioden? Hur hanterar ni det?
  Vilka förväntningar har ni på praktikanten? Praktikanten kommer med värdefulla kunskaper, t ex yrkeskunskap och språkkunskap. Hur kan praktikantens kompetens bidra i verksamheten under praktikperioden?

När praktikanten börjar

Ta inte för givet att praktikanten känner till något om arbetslivet i Sverige. Börja gärna med basal information om hur det fungerar på arbetsplatsen och be praktikanten ställa frågor vid oklarheter.

 • Gå igenom rutiner på arbetsplatsen.
 • Visa lunchrum, utrymningsvägar, ge brandinformation, berätta om arbetsmiljön med mera.
 • Berätta om att det finns fackliga organisationer på arbetsplatsen och vem praktikanten kan vända sig till på arbetsplatsen för att få veta mer.
 • Sätt ord på ”kultur som sitter i väggarna”. Berätta om lunchvanor på just den här arbetsplatsen. Finns det outtalade regler/sociala koder om ytterkläder och skor, kylskåp, gemensamma fikastunder?Hur gör ni med mobilsamtal, ringsignaler och användande av mobil på möten? Privata besök på arbetsplatsen? Fundera lite, och du kommer säkert på fler saker som inte är självklara för den som är ny på jobbet, och ännu mindre för den som är ny på jobbet i ett nytt land.

Mer att tänka på för handledaren:

 • Stäm av kontaktuppgifter så att praktikant och handledare kan nå varandra.
 • Berätta gärna lite om ditt eget yrkesval, dina arbetsuppgifter och hur du kommit att arbeta just här. Be sedan praktikanten att själv berätta om sitt tidigare arbetsliv, yrkesval och utbildning.
 • Bestäm om praktikanten främst ska gå parallellt med en handledare hela praktikperioden eller efter en tid få mer självständiga arbetsuppgifter.
 • Kanske passar det att gå parallellt även med andra kollegor? Eller på annat sätt fördela praktikperioden utifrån intresse och tidigare arbetslivserfarenhet, genom att t.ex. praktisera på flera verksamheter eller avdelningar? Beakta hur ni på arbetsplatsen resonerade om detta innan praktikanten började.
 • Att prata långsamt kan ofta vara ett sätt för den som håller på att lära sig ett språk att förstå mer. Tills du vet mer om praktikantens språkförståelse är ett långsamt språk där man undviker slanguttryck eller interna uttryck att föredra.
 • Be gärna praktikanten summera det ni pratat om med jämna mellanrum, för att se om hen har förstått. Det kan också ge en första insikt om praktikantens språkkunskaper.

Under praktiken

Praktikperioden ger handledare, praktikant och arbetsplats gott om tillfällen att tillsammans utforska vad praktikanten kan bidra med.

Ha en kontinuerlig dialog med praktikanten om hur det går på praktiken, om praktikantens förväntningar, er gemensamma målsättning och vad du ser behövs för att kunna lämna fina referenser.

 • Vilka av praktikantens erfarenheter och meriter framstår som särskilt värdefulla för arbete i Sverige? Hur kan ni inom praktikperioden synliggöra praktikantens kompetens?
 • Vad kan arbetsplatsen lära av praktikanten?
 • Fånga upp frågor och reflektioner kring att arbeta i Sverige, som kan te sig annorlunda för den som är van vid ett annat samhälle.
 • Reflektera kring normer och värderingar i relation till arbetsplatsen. Kanske har praktikanten fått syn på eller erfarit något som behöver diskuteras gemensamt? Det kan handla om allt från jargong och bemötande till outtalade regler i fikarummet.
 • Håll, tillsammans med praktiktanten, reda på vad praktikanten behöver komplettera med eller på annat sätt utveckla för att kunna bli anställd inom önskat område.

Utvärdera praktiken

Se gärna till att det finns tid för ett avslutningssamtal där praktikant och handledare kan utvärdera praktiken.

Både handledare och praktikant kan förbereda avslutningssamtalet genom att reflektera över hur praktiken fungerat och hur praktikanten utvecklats. Kanske kommer ni på förslag på hur praktik på arbetsplatsen kan bli ännu bättre framöver.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!