Publicerad: 22 mars 2019

Kollektivavtal

Det här är en sammanfattning av arbetsmarknadsavtal som syftar till att skapa goda förutsättningar för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen erbjuder någon form av ekonomiskt stöd för.

För de allra flesta som anställs inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona tillämpas anställningsvillkor enligt HÖK/Allmänna bestämmelser (AB).

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA T

Genom en BEA-anställning ska arbetstagaren ges möjligheter att utveckla sina färdigheter. Arbetstagaren ska också få uppgifter som stimulerar, utmanar och stärker dennes förutsättningar för att kunna söka och få ett arbete inom befintlig verksamhet eller hos annan huvudman, alternativt gå vidare till studier.

BEA i korthet:

 • Den anställde är där för att stärkas och på sikt kunna få ett reguljärt arbete.
 • OSA – Lärlingsanställning – Anställd för att minska arbetslösheten.
 • Tidsbegränsad anställning (se även bilaga A, OSA).
 • Den anställde får timlön. Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med facklig företrädare om månadslön.
 • Lönen ska ses över årligen (se även bilaga A, OSA).
 • 14 dagars ömsesidig uppsägningstid av den tidsbegränsade anställningen (se även bilaga A, OSA).
 • Semesterlagen tillämpas.

Yrkesintroduktionsanställningar – BAL och BUI

BAL-avtalen är relevanta för nyanlända

BAL står för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning. Var uppmärksam på att det finns två olika BAL-avtal. Det ena är mellan SKL och Kommunal medan det andra är mellan SKL och AkademikerAlliansen. Grundförutsättningarna är i huvudsak samma, men syfte, lön m.m. skiljer sig till viss del åt.

BAL mellan SKL och Kommunal

BAL mellan SKL och Kommunal ska erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar inom vård- och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet för personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

BAL mellan SKL och AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet

BAL mellan SKL och AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som är arbetslösa samt personer som har universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande från ett svenskt eller utländskt lärosäte, som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession och som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

Övrigt om BAL i korthet:

 • 75 procent arbete och i genomsnitt 25 procent introduktions- och utbildningsinsatser samt handledning.
 • Med en BAL-anställning erbjuds arbetstagaren en tidsbegränsad anställning, som längst 2 år (med möjlighet till förlängning genom partsgemensam överenskommelse).
 • Anställningen ger inte och tillgodoräknas inte tidsmässigt för företrädesrätt till anställning.
 • Semesterlagen tillämpas.

BUI kan också vara aktuellt

BUI – Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning är ett kollektivavtal mellan SKL och Pacta och Kommunal.

BUI i korthet:

 • Den anställde har en fullgjord gymnasial vård- och omsorgsutbildning och saknar relevant erfarenhet.
 • Ska få möjlighet att utvecklas i arbetslivet. Syftet är att anställningen ska leda till en tillsvidareanställning.
 • Provanställs under 12 månader i syfte att tillsvidareanställas efter det.
 • Provanställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid.
 • 75 procent arbete och i genomsnitt 25 procent introduktions- och utbildningsinsatser samt handledning.
 • Lönen ska utgöra 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK med Kommunal.
 • Anställningen ger inte och tillgodoräknas inte tidsmässigt för företrädesrätt till återanställning.
 • Semesterlagen tillämpas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!